top of page

PRIVACYBELEID

 • I. Inleiding
  In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Carlens NV omgaat met de persoonsgegevens van de bezoekers van de website en beschrijft hoe Carlens NV persoonsgegevens zal verwerken. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerkingsactiviteiten die plaatsvinden in het bedrijf, digitaal en via het gebruik van de website. Carlens NV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website en/of omdat u deze zelf aan ons deze gegevens verstrekt. In deze privacyverklaring wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt. Wij hechten een groot belang aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Daarom zijn op onze website verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we verkrijgen via onze website wordt beschermd, zowel online als offline. Carlens NV hecht waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens dan ook uitsluitend in overeenstemming met de AVG en andere relevante en geldende wettelijke voorschriften. Deze versie werd aangepast op 31 mei 2022. Wij passen indien nodig deze verklaring aan en adviseren u om met regelmaat de pagina te consulteren.
 • II. Informatie Carlens NV
  Carlens NV (hierna “Wij” of “het bedrijf” of “de onderneming of Carlens NV”) is gevestigd te op de Gaston Geenslaan 1 te 3200 Aarschot en is geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0405.592.236. Carlens NV is de verwerkingsverantwoordelijke tenzij anders vermeld en zoals gedefinieerd in de AVG, voor wat betreft de verwerking van Persoonsgegevens voor de doeleinden vermeld in deze Privacy Policy. De betrokkene (hierna ook vermeld “u” of “uw”) is de persoon waarover de persoonsgegevens worden verzameld en die door deze persoonsgegevens direct of indirect kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. Voor vragen in verband met onze privacy verklaring kan u mailen naar privacy@carlenshout.be . Andere contactgegevens zijn beschikbaar op : www.carlenshout.be .
 • III. Algemene verordening gegevensbescherming
  Dit is de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG vanaf 25 mei 2018, (ii) de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van de natuurlijke persoon met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens en (iii) elke overige huidige of toekomstige toepasselijke wetgeving die betrekking heeft op of een impact heeft op privacy en de verwerking van Persoonsgegevens.
 • IV. Persoonsgegevens en verwerkingen
  Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een natuurlijk persoon (de betrokkene genoemd in de privacywet) die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd wordt of kan worden. Dit kunnen gegevens zijn als: de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer (zelfs een telefoonnummer op het werk), een code, een bankrekeningnummer, een e-mailadres, Een verwerking van gegevens is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen van persoonsgegevens. Die bewerkingen zijn bijzonder gevarieerd en hebben onder meer betrekking op de verzameling, bewaring, gebruik, wijziging, mededeling van de gegevens. Wij verbinden ons ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. CARLENS NV verwerkt enkel identificatiegegevens, met als doel het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, eventuele nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor u, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning. Bij een bezoek aan de website van CARLENS NV worden eveneens gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, bij benadering uw vermoedelijke plaats van bij uw bezoek, het uur en de dag van het bezoek en welke van de pagina’s van de website werden bezocht. Wanneer u de website van CARLENS NV bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven wanneer u de cookies accepteert. Het IP-adres van uw computer wordt bij uw bezoek aan de website opgeslagen in logbestanden. De logbestanden worden onder meer gebruikt om onze website te verbeteren, bezoekersaantallen bij te houden.
 • V. Welke gegevens verwerkt Carlens NV, Carlenshout.be
  Carlens NV verzamelt de volgende persoonsgegevens: - identificatiegegevens (naam en voornaam) - financiële gegevens (bankrekeningnummer) - contactgegevens (adres, mailadres, telefoonnummer, faxnummer) - analoge en digitale gebruiksgegevens We houden uw gegevens bij als u klant wordt of leverancier bent, als werknemer of sollicitant bent, als u aangeeft op de hoogte te willen blijven d.m.v. een nieuwsbrief, al dan niet via het contactformulier, via mail of via onze website. Als betrokkene of gebruiker verschaft u zo zelf uw persoonsgegevens aan CARLENS NV en kan u op die manier een zekere controle uitoefenen. Wanneer bepaalde gegevens onvolledig of incorrect zijn, behouden we het recht om bepaalde handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen. De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen CARLENS NV zoals de uitvoering van een overeenkomst. Uw persoonsgegevens worden door ons niet verkocht aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. CARLENS NV heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.
 • VI. Derden en andere verwerkers
  Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalyse service van Google Inc. (“Google”) gevestigd in Ierland. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine informatiebestanden die door de server van een website via de browser tijdelijk of permanent op uw toestel worden opgeslagen. De cookies bevatten een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen tijdens uw bezoek aan onze website (dit is een “session” cookie) of ook tijdens latere bezoeken of bij later gebruik (dit is een “permanent” cookie). Cookies laten toe het gebruik van een website te vereenvoudigen, vervolledigen en personaliseren. Deze informatie wordt gebruikt voor statistische doeleinden als om het gebruik als uw bezoek van de website te optimaliseren. Voor verdere informatie omtrent het gebruik van cookies, verwijzen wij graag naar onze cookies die hierover meer uitleg geeft.
 • VII. Bewaartermijnen
  Volgens de algemene regel mogen we uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. We bewaren uw gegevens dus zolang u gebruik maakt van onze diensten. Daarna bewaren we uw gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten. Die periode is afhankelijk van de verleende dienst of van de doelen waarvoor de gegevens werden verzameld. Na verloop van die verjaringstermijn worden de gegevens geanonimiseerd, verwijderd, vernietigd.
 • VIII. Rechten voor de betrokkenen
  Welke rechten heeft u bij de verwerking van uw persoonsgegevens? Termijn : De uitvoering van de rechten gebeurt uiterlijk 30 dagen nadat de aanvraag hiertoe werd ontvangen op het adres: privacy@carlenshout.be. Wanneer deze termijn niet kan worden gehaald, informeren wij u voor het verstrijken van de oorspronkelijke periode. Wees steeds zo specifiek mogelijk als u uw rechten wilt laten uitoefenen. We zullen de identiteit van de aanvrager steeds controleren. De aanvraag dient steeds vergezeld te zijn van een document kopie van de identiteitskaart waar pasfoto, identiteitskaartnummer en rijksregisternummer onherkenbaar zijn gemaakt. Wanneer we van oordeel zijn dat het afgeleverde document onvoldoende bewijs levert, informeren wij u. We behouden ons het recht om niet in te gaan op de aanvraag tot er een voldoend bewijs afgeleverd wordt. 8.1 Inzage eigen persoonsgegevens (art.15) : U heeft het recht tot inzage in de persoonsgegevens die wij over u verwerken, wat is de doelstelling van de verwerking en waar hebben we de gegevens vandaan gehaald en wie de gegevens ontvangt. We geven eveneens mee hoe lang we de gegevens bewaren dan niet of aan automatische besluitvorming doen en of we deze gegevens naar een land buiten de Europese Unie te versturen. Deze gevraagde informatie bezorgen we je schriftelijk of elektronisch binnen een redelijke termijn. 8.2 Rectificatie van gegevens (verbeteren/vervolledigen) (art.16) : De gegevens die wij van u verwerken zijn soms niet (meer) correct. U kan steeds vragen om de onjuiste gegevens te verbeteren of aan te vullen met de ontbrekende gegevens. 8.3 Recht op het wissen (art.17) : Indien u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, kunt u vragen om deze persoonsgegevens te laten wissen. Dit verzoek tot het wissen van persoonsgegevens kan door de Club geweigerd worden, wanneer dit gerechtvaardigd is. Voorbeelden zijn wettelijke plichten tot het bijhouden van bepaalde gegevens. 8.4 Recht op het beperken van persoonsgegevens (art.18) : U kan vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer er een vermoeden is dat de gegevens onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is of als u niet akkoord gaat dat we de gegevens verwerken onder ons gerechtvaardigd belang. 8.5 Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art.20) : U kan met ons contact opnemen om te vragen om uw persoonsgegevens die u aan ons gegeven hebt aan een derde partij over te dragen. 8.6 Recht om bezwaar in te dienen (art.21) : U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, met inbegrip van profilering. De verwerking wordt dan gestopt, tenzij het verwerken nodig is voor een wettelijke verplichting zoals het respecteren van sociale en fiscale wetgeving of met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. 8.7 Recht om klacht in te dienen : Indien u niet akkoord met ons standpunt of antwoord op uw vraag kan u zich steeds richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit waar u klacht kunt neerleggen. Het adres van de autoriteit vindt u in artikel X.
 • IX. Veiligheid en vertrouwelijkheid
  Carlens NV heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld, welke werden aangepast op technisch en organisatorisch vlak. Dit is om de vernietiging, het verlies, de integriteit, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens welke werden verzameld op de website, te vermijden. Dit geldt ook voor iedere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval echter kan Carlens NV aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. Alle gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@carlenshout.be
 • X. Contactgegevens
  In België kan een klacht ingediend worden bij de GBA of de Gegevensbeschermingsautoriteit; De Gegevensbeschermingsautoriteit is telefonisch bereikbaar van 8u30 tot 12u00. U kunt ook een e-mail sturen naar contact@apd-gba.be om een telefonisch afspraak te maken. Gegevensbeschermingsautoriteit in de Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. +32 (0)2 274 48 00 contact@apd-gba.be
bottom of page